<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=598161&amp;fmt=gif">

Slaveri och trafficking – policy 2016

CPA Global har som mål att vara en ansvarstagande organisation. I linje med det har vi vidtagit åtgärder för att skydda vår organisation och våra medarbetare mot risken att exponeras för slaveri och trafficking.

Modernt slaveri ett avskyvärt brott mot de mänskliga rättigheterna. Det utgörs i Modern Slavery Act 2015 av “slavery, servitude and forced or compulsory labour” samt “human trafficking”. Brotten tar sig olika uttryck, med den gemensamma nämnaren att en individs frihet kränks på bekostnad av någons personliga eller ekonomiska vinning.

Vi är djupt angelägna om att förhindra förekomsten av slaveri och trafficking i vår verksamhet. Vi är också måna om att upprätthålla en transparens i våra distributionsled i enlighet med upplysningsplikten i Modern Slavery Act 2015.

En rad åtgärder har vidtagits för att säkerställa detta i vår verksamhet. Bland annat följande:

  1. Tredjeparts due diligence utformad för att upptäcka överträdelser och rödflagg relaterade till slaveri. Detta sker genom årliga utfrågningar, kontinuerlig bevakning av watch lists och internationella medier samt schemalagda utredningar utförda a juridiskt utbildad personal.
  2. En strategi mot trafficking som genomsyrar hela verksamheten, inklusive krav på leverantörer och tydliga rutiner för rapportering av misstänkta incidenter.
  3. Förebyggande åtgärder mot trafficking genom utbildning av personal och distributionsled.
  4. Utveckling och spridning av best practice.

Simon Webster
CEO
31 januari 2017